Dle § 50 zákona č. 128 / 2000 Sb., O obcích
 

Název a sídlo Svazku obcí

 

 1. Název svazku obcí:  Svazek obcí šumavského Podlesí

 2. Sídlo Svazku obcí:  Čestice

 3. Zakládajícími členy Svazku obcí jsou:

Obec Čestice, 387 19 Čestice
Obec Hoslovice, 387 19 Čestice
Obec Úlehle, 387 19 Čestice
Obec Drážov, 387 19 Čestice
Obec Dřešín, 387 19 Čestice
Obec Vacovice, 387 19 Čestice
Obec Nihošovice, 387 01 Volyně
Obec Němětice, 387 01 Volyně
Obec Němčice, 387 18 Němčice

 

 

Předmět, cíle a formy činnosti

 

 1. Ochrana společných zájmů a spojení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem každou účastnickou obec, spolupráce při uskutečňování POV a naplňování Programu rozvoje mikroregionu.

 

 1. Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami a jinými subjekty.

 

 1. Koordinace postupu při územním plánování.

 

 1. Uskutečňování záměrů, které výrazně ovlivní kvalitu života obyvatel členských obcí, upevní ekonomickou stabilitu obcí a Svazku obcí. Správa a zmnožení společného majetku Svazku obcí.

 

 1. Spolupráce se zahraničními subjekty, propagace území.

 

 1. Za předmět činnosti se považují i takové aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí. V takovém případě je povinností Svazku dbát, aby jejich výsledky korespondovaly se zájmy a záměry Svazku obcí.

 

 1. Svazek je oprávněn zakládat podle platných právních norem podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, samostatně nebo společně s dalšími.

 

 

Členství ve Svazku obcí

 

 1. Zakladajícími členy jsou obce, které prostřednictvím starostů vyjádřily podpisem a razítkem obce souhlas se vznikem a stanovami Svazku.

 

 1. Členství ve Svazku obcí je dobrovolné.

 

 1. Dalšími členy Svazku vedle zakládajících členů mohou být obce, které souhlasí s cíli a stanovami Svazku. Tyto obce podají písemnou přihlášku s podpisem starosty a razítkem obce. Jejich členství vzniká po kladném posouzení žádosti radou Svazku, popř. u sporných případů valnou hromadou Svazku.

 

 1. Členství zaniká vystoupením na základě písemného oznámení člena nebo vyloučení člena pro prokazatelné porušení stanov nebo pro jednání v rozporu s cíli Svazku obcí. Při vystoupení nebo vyloučení člena se nevrací vklady ani podíly na majetku Svazku obcí.

 

 1. Při ukončení členství v průběhu roku je povinen vystupující člen uhradit poměrnou část vkládaných prostředků na základě rozhodnutí valné hromady pro příslušný rok.

 

 

Práva a povinnosti členů

 

 1. Člen Svazku obcí má zejména právo:

-         účastnit se svým zástupcem jednání orgánů valné hromady

-         navrhovat kandidáty do volených orgánů Svazku

-         volit členy orgánů Svazku

-         předkládat návrhy orgánům Svazku obcí

-         dávat podměty ke kontrole správy majetku Svazku obcí

 

 1. Člen Svazku obcí je povinen:

-         vyvíjet činnost v souladu s cíli Svazku obcí

-         informovat Svazek o svých aktivitách, poznatcích a zkušenostech, týkajících se předmětu činnosti Svazku

-         hradit členské příspěvky v rozsahu a způsobem stanoveným valnou hromadou

 

 

Orgány Svazku obcí

 

 1. Orgány  Svazku obcí jsou:

-         valná hromada

-         rada Svazku

-         předseda a místopředseda

-         revizor

 

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazku. Je tvořena statutárními zástupci nebo zplnomocněnými zástupci jednotlivých členů Svazku obcí. Každá obec může být zastoupena jedním právoplatným hlasem.

 

 1. Valnou hromadu svolává rada podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rada je povinna svolat valnou hromadu, jestliže o to písemně požádá alespoň jedna pětina členů Svazku a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Nesvolá-li valnou hromadu rada, učiní tak předseda nebo místopředseda Svazku.

 

 1. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách činnosti Svazku obcí:

-         určuje zaměření a způsoby činnosti Svazku

-         volí a odvolává předsedu, místopředsedu a ostatní členy rady a revizora Svazku obcí

-         určuje počet členů rady

-         projednává a schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření Svazku

-         projednává a schvaluje zprávu revizora Svazku obcí

-         stanoví výši a způsob placení členských příspěvků a jiných vklaků

-         stanoví obecná pravidla hospodaření s majetkem Svazku

-         schvaluje rozpočet Svazku

-         rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena Svazku v případě sporu

-         rozhoduje o změně nebo doplnění stanov Svazku

-         rozhoduje o zrušení Svazku

 

4.   Valná hromada si může vyhradit právo rozhodnout o věci, která jinak spadá do působnosti jiného orgánu Svazku obcí.

5.   Usnesení valné hromady podepisuje předseda nebo místopředseda a další člen rady.

 

 

Rada

 

 1. Rada je výkonným orgánem Svazku. Tvoří ji předseda, místopředseda a další zvolení členové. Počet členů rady je lichý. Členové rady jsou voleni z řad členů valné hromady.

 

 1. Členové rady jsou voleni na období 2 let a jsou valnou hromadou kdykoliv odvolatelní.

 

 

 1. Zasedání rady svolává předseda nebo místopředseda podle potřeby, nejméně jedenkrát za dva měsíce. Předseda nebo místopředseda jsou povinni svolat zasedání rady, jestliže o to požádá písemně alespoň jedna pětina členů Svazku obcí a to nejpozději do 15 dnů odo doručení žádosti.

 

 1. Rada svazku dle pravidel vymezených valnou hromadou zejména:

-         zajišťuje činnost Svazku mezi zasedáními valné hromady

-         rozhoduje o přijetí nových členů Svazku

-         hospodaří s majetkem Svazku obcí dle zvláštních zákonů

-         vypracovává alespoň jednou ročně zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření a předává ji ke schválení valné hromadě

-         v případe nepřítomnosti předsedy nebo místopředsedy pověřuje jiného člena rady oprávněním jednat jménem Svazku.

 

 

Předseda a místopředseda, jednání jménem Svazku obcí

 

 1. Předseda a místopředseda jsou statutárními zástupci Svazku a jsou voleni valnou hromadou na období 2 let.

 

 1. Předseda a místopředseda zajišťují administrativní činnost Svazku a řídí sekretariát Svazku (je-li zřízen).

 

 

 1. Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda činí jménem Svazku právní úkony v pracovněprávních vztazích k případným zaměstnancům Svazku obcí.

 

 1. Jménem Svazku jsou oprávněni jednat předseda a místopředseda Svazku obcí. Osoby oprávněné podepisovat se za Svazek se podepisují tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu Svazku obcí připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce ve Svazku obcí.

 

 

Revizor Svazku obcí

 

 1. Revizor Svazku je kontrolním orgánem Svazku obcí. Je volen valnou hromadou na dobu 2 let a je valnou hromadou odvolatelný.

 

 1. Revizor provádí kontrolu hospodaření s majetkem Svazku a s jeho finančními prostředky. O provedené kontrole předkládá alespoň jednou ročně zprávu valné hromadě. Svazek obcí předkládá zprávy o výsledcích kontroly zastupitelstvům členských obcí.

 

 1. V případě zjištění závažných závad a nesrovnalostí v hospodaření Svazku obcí informuje revizor o této skutečnosti neprodleně písemně všechny členy Svazku obcí.

 

 1. Podnětem k provedení kontroly může být i návrh iniciovaný jednotnými členskými obcemi. O provedené kontrole předkládá revizor zprávu valné hromadě a obci, která kontrolu vyžadovala.

 

 

Hlasování orgánů Svazku obcí

 

 1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li na jejím zasedání přítomny statutární zástupci nebo zplnomocnění zástupci alespoň nadpoloviční většiny všech členů Svazku. Usnesení valné hromady je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila nadpoloviční většina přítomných zástupců členů Svazku obcí. Jménem člena Svazku může hlasovat vždy pouze jeden zástupce. K platnému rozhodnutí o přijetí člena Svazku obcí v případě záporného vyjádření rady (čl. III. Bod 3), o vyloučení člena Svazku, o změně stanov nebo o zrušení Svazku je však třeba souhlasu oprávněných zástupců alespoň dvou třetin všech členů Svazku obcí.

 

 1. Pokud se nesejde usnášeníschopná valná hromada, je rada povinna do jednoho měsíce svolat náhradní valnou hromadu, která je schopna usnášet se za přítomnosti jakéhokoli počtu oprávněných zástupců členů. Se skutečností, že se jedná o náhradní valnou hromadou, podle tohoto bodu stanov musí být členové Svazku výslovně upozorněni v písemné pozvánce na valnou hromadu.

 

 1. Rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení rady je přijato, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila nadpoloviční většina všech členů rady.

 

 

Majetek Svazku obcí

 

 1. Majetek Svazku obcí je tvořen vklady a příspěvky členů Svazku a dále pak příjmy z ostatních činností.

 

 1. Příjmy Svazku tvoří zejména:

-         členské příspěvky placené podle pravidel schválených valnou hromadou

-         dary a případné dotace

-         jiné vklady dle rozhodnutí valné hromady Svazku obcí

-         příjmy z činnosti vyvíjené v souladu s cíli Svazku

-         výnosy z účasti Svazku obcí na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele, společníka nebo člena.

 

 

Členské příspěvky

 

 1. Výši a podmínky placení členských příspěvků stanoví a mění svým usnesením valná hromada Svazku. Aby bylo zvýšení nebo změna splatnosti příspěvků platné pro běžný kalendářní rok, musí k takové změně dojít do 30. listopadu předchozího roku (s výjimkou roku založení Svazku).

 

 1. Rozhodnutí valné hromady o stanovení výše členských příspěvků tvoří nedílnou součást stanov Svazku obcí.

 

 

Hospodaření Svazku obcí

 

 1. Hospodaření Svazku obcí, které upravuje zvláštní zákon, se řídí podle pravidel stanovených valnou hromadou v souladu s platnými právními předpisy.

 

 1. Svazek obcí hospodaří podle svého rozpočtu, který je finančním plánem. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním. Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Kladný zůstatek finančních prostředků se převádí k použití v dalším roce s určením dle rozhodnutí valné hromady. Případná ztráta bude kryta zvýšením členských příspěvků, nerozhodne-li valná hromada jinak.

 

 1. Návrh svého rozpočtu je Svazek obcí povinen vhodným způsobem zveřejnit v obcích, které jsou jeho členy, a to nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v orgánu Svazku obcí, aby se k němu mohli vyjádřit občané členských obcí.

 

 1. Návrh závěrečného účtu Svazku obcí musí být vhodným způsobem zveřejněn v obcích, které jsou jeho členy, nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v orgánu Svazku obcí, aby se k němu mohli občané členských obcí vyjádřit. Závěrečný účet Svazku obcí se předkládá zastupitelům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu Svazku.

 

 

Zrušení a zánik Svazku obcí

 

 1. O zrušení Svazku může rozhodnout valná hromada.

 

 1. V případě, kdy zrušení Svazku nepřechází jeho jmění na právního nástupce, jmenuje valná hromada současně s rozhodnutím o zrušení likvidátora, který vypořádá závazky Svazku a zajistí rozdělení případného přebytku mezi členy Svazku obcí. Pro likvidaci platí ustanovení obchodního zákoníku.

 

 1. Svazek obcí zaniká výmazem z registrace.

 

Tyto stanovy byly přijaty členy svazku obcí šumavského Podlesí dne 20. 5. 2002